SAMVERKAN LSS

Samverkan med Stockholms stad enligt LSS 15:7

I LSS 15 § 7 står att kommunen ska ”samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder”, alltså bland annat FUB. Vi ska bidra med kunskap och erfarenheter, innan beslut tas som gäller personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Funktionshinderfrågorna spänner över ett stort antal olika funktionsnedsättningar, och tillgodoser inte alltid de specifika frågor som medlemmar i FUB är mest berörda av, det vill säga rätten till insatser enligt LSS. Insatser ska beslutas utifrån individuell prövning men våra medlemmar ger oss information som tyder på att en central styrning kan ligga bakom och att kollektiva beslut tas.

Mot bakgrund av detta har vi etablerat ett forum för samverkan kring frågor som har med insatser utifrån LSS att göra. Detta sker vid sidan av de övriga forum för funktionshinderfrågor som redan är etablerade som till exempel stadens olika funktionshindersråd. Vår uppfattning är att detta skulle kunna vara till stor nytta för staden likväl som för FUBs medlemmar.

Frågor kring den löpande hanteringen och principiella frågor kan vinna på en central samverkan ett par gånger per år. Missförstånd kan rätas ut och resurser från staden för att hantera överklaganden kan förhoppningsvis minska. Och inte minst kan uppfyllandet av lagens intentioner med syfte att ge medborgare med en intellektuell funktionsnedsättning möjlighet till ett gott liv stärkas.

Vår förhoppning är att denna samverkan kan medföra ökad nöjdhet hos de som innehar insatser inom LSS samt en högre effektivitet i de insatser och den service staden erbjuder.

Image

Få Vårt Nyhetsbrev

FUB Stockholm
E-post:

Namn:

Copyright FUB Stockholm | Ring oss: 08-600 16 74 | Epost: info@fubstockholm.se | Hemsida av AndyMedia | Login